top of page

Povinně zveřejňované informace

 

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,

a podle vyhlášky 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

1. Název : Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec (STaRS)

 

2. Důvod a způsob založení 

STaRS byla založena na základě zřizovací listiny k 1. 10. 1991 za účelem provozování sportovních zařízení sloužících k regeneraci a rekondici a organizování veškerých činností v těchto zařízeních, včetně pořádání sportovních akcí. Zřizovatelem je statutární město Třinec, viz Zřizovací listina. 

 

3. Organizační struktura

oddělení ředitele

oddělení ekonomické

oddělení provozu

oddělení údržby

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

STaRS Třinec, Tyršova 275, 739 61 Třinec

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

STaRS Třinec, příspěvková organizace, Tyršova 275, 739 61 Třinec, recepce

4.3 Úřední hodiny podatelny ( kancelář vedení ) -  pondělí–pátek  8.00–14.00

4.4 Telefonní čísla

558 986 600

4.5 Čísla faxu —

4.6 Adresa internetové stránky www.starstrinec.cz

4.7 Adresa e-podatelny Elektronická adresa podatelny – info@starstrinec.cz

Elektronická adresa datové schránky – e3gtr54.

 

5. Případné platby lze poukázat KB, a. s., pobočka Třinec, číslo účtu 19-3812200247/0100

 

6. IČ 00846686

 

7. DIČ CZ 00846686

 

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů  - Zřizovací listina

8.2 Rozpočet - Rozpočty příspěvkových organizací statutárního města Třinec: www.trinecko.cz/organizace_rozpočty

 

9. Žádosti o informace

Žádost o informace lze podat osobně v sídle organizace, telefonicky na čísle 558 986 600, zaslat na e-mail nebo do datové schránky.

Kontakty: www.starstrinec.cz/kontakt

 

10. Příjem žádostí a dalších podání 

Žádosti o informace se podávají ústně, telefonicky nebo písemně na kontaktních místech uvedených výše.

 

11. Opravné prostředky

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. lze odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a) lze podat do 30 dnů od:

– odkázání na zveřejněnou informaci (§ 6),

– odložení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c)

– sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace (§ 17 odst. 3)

 

Odvolání se podává pouze písemnou formou na adrese: STaRS Třinec – ředitel, Tyršova 275, 739 61 Třinec. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu nebo název a sídlo fyzické či právnické osoby (bylo-li o informaci žádáno jejím jménem), v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. STaRS předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání ze strany STaRS. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu STaRS. Lhůtu nelze prodloužit.

 

12. Formuláře

Formulář pro podání žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Žadatel – jméno a příjmení fyzické osoby/název právnické osoby

 

2. Bydliště fyzické osoby/Sídlo právnické osoby1)

 

3. Předmět žádosti – stručný obsah požadované informace

 

4. Datum

 

5. Podpis

 

1) Fyzická osoba uvede adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Právnická osoba uvede adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa

 

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace

 

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES,

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Zákon č. 89/2012 , občanský zákoník,

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,

Zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách

14.2 Vydané právní předpisy Organizace nevydává vlastní právní předpisy.

 

15. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná podle § 16a odst. 7 InfZ nebyla přijata.

 

16. Licenční smlouvy

Příspěvková organizace nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 106 za rok 2023

bottom of page